sid 發行版中 x32 硬體架構下的 valentina 套件檔案清單

/usr/bin/valentina
/usr/bin/valentina-tape
/usr/lib/mime/packages/valentina
/usr/lib/valentina/libqmuparser.so
/usr/lib/valentina/libqmuparser.so.2
/usr/lib/valentina/libqmuparser.so.2.6
/usr/lib/valentina/libqmuparser.so.2.6.0
/usr/lib/valentina/libvpropertyexplorer.so
/usr/lib/valentina/libvpropertyexplorer.so.1
/usr/lib/valentina/libvpropertyexplorer.so.1.0
/usr/lib/valentina/libvpropertyexplorer.so.1.0.0
/usr/share/applications/valentina-tape.desktop
/usr/share/applications/valentina.desktop
/usr/share/doc/valentina/AUTHORS.txt
/usr/share/doc/valentina/README.Debian
/usr/share/doc/valentina/README.txt
/usr/share/doc/valentina/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/valentina/changelog.Debian.x32.gz
/usr/share/doc/valentina/changelog.gz
/usr/share/doc/valentina/copyright
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/0.7_Armhole_adjustment_0.10.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/Basic_block_women-2016.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/Gent_Jacket_with_tummy.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/IMK_Zhaketa_poluprilegayuschego_silueta.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/Keiko_skirt.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/Lara_Jil.vit.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/MaleShirt/MaleShirt.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/MaleShirt/MaleShirt.vit
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/MensShirtBlock.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/Moulage_0.5_armhole_neckline.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/PajamaTopWrap2.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/Razmernye_priznaki_dlya_zhenskogo_zhaketa.vit
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/Sleeve.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/Steampunk_trousers.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/Steampunk_trousers.vit.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/Susan.vit.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/TShirt_test.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/TestDart.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/TestGrid_10cm_2.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/TestPuzzle.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/Trousers/Trousers.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/Trousers/trousers.vit
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/blusa.vit.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bra.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bra.vit.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/GAVAUDAN Laure - corsage - figure 4.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/IsPointOnLineSegment_RotateTool_issue.val
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#458.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#493.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#493.vit.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#515.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#515.vit
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#603.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#603.vit
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#604.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#604.vit
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#609_case1.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#609_case2.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#609_case2.vit
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#620.val
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#626.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#627.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#642.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#646.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#647.val
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#686.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#686.vit
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#687.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#687.vit
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#752.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#752.vst.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#767.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#767.vit
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#773.val
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#880.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#883_case1.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#883_case1.vit
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#923.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#923.vit
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#924.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Issue_#924.vit
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/Steampunk_trousers_issue_#548.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/marie_issue_#548.vit.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/mesures GAVAUDAN Laure.vit
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/pointOnCurve.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/possible_inf_loop.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/zigzag.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/bugs/zigzag.vit.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/jacketМ1_52-176.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/jacketМ2_40-146.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/jacketМ3_40-146.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/jacketМ4_40-146.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/jacketМ5_30-110.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/jacketМ6_30-110.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/keiko.vit.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/medidas_eli2015.vit
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/modell_2.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/my_calculated_measurements_for_val.vit.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/pantalon_base_Eli.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/pantsМ1_52-176.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/pantsМ2_40-146.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/pantsМ7.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/patrón_blusa.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/test/merki27.vit
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/test/seamtest1.val.gz
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/test/seamtest2.val
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/test/seamtest3.val
/usr/share/doc/valentina/examples/collection/test/seamtest4.val.gz
/usr/share/doc/valentina/measurement-body-diagram.pdf.gz
/usr/share/doc/valentina/measurement-body-points.pdf.gz
/usr/share/man/man1/valentina-tape.1.gz
/usr/share/man/man1/valentina.1.gz
/usr/share/mime/packages/valentina.xml
/usr/share/pixmaps/application-x-valentina-i-measurements.png
/usr/share/pixmaps/application-x-valentina-pattern.png
/usr/share/pixmaps/application-x-valentina-s-measurements.png
/usr/share/pixmaps/valentina-tape.png
/usr/share/pixmaps/valentina.png
/usr/share/valentina/diagrams.rcc
/usr/share/valentina/labels/def_pattern_label.xml
/usr/share/valentina/labels/def_piece_label.xml
/usr/share/valentina/tables/multisize/GOST_man_ru.vst
/usr/share/valentina/tables/templates/t_Aldrich_Women.vit
/usr/share/valentina/tables/templates/template_all_measurements.vit