bullseye 發行版中 amd64 硬體架構下的 libvmem-dev 套件檔案清單

/usr/include/libvmem.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libvmem.a
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libvmem.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkgconfig/libvmem.pc
/usr/share/doc/libvmem-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libvmem-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libvmem-dev/copyright
/usr/share/doc/libvmem-dev/examples/Makefile
/usr/share/doc/libvmem-dev/examples/README
/usr/share/doc/libvmem-dev/examples/libart/Makefile
/usr/share/doc/libvmem-dev/examples/libart/art.c
/usr/share/doc/libvmem-dev/examples/libart/art.h
/usr/share/doc/libvmem-dev/examples/libart/arttree.c
/usr/share/doc/libvmem-dev/examples/libart/arttree.h
/usr/share/doc/libvmem-dev/examples/manpage.c
/usr/share/man/man3/vmem_aligned_alloc.3.gz
/usr/share/man/man3/vmem_calloc.3.gz
/usr/share/man/man3/vmem_check.3.gz
/usr/share/man/man3/vmem_check_version.3.gz
/usr/share/man/man3/vmem_create.3.gz
/usr/share/man/man3/vmem_create_in_region.3.gz
/usr/share/man/man3/vmem_delete.3.gz
/usr/share/man/man3/vmem_errormsg.3.gz
/usr/share/man/man3/vmem_free.3.gz
/usr/share/man/man3/vmem_malloc.3.gz
/usr/share/man/man3/vmem_malloc_usable_size.3.gz
/usr/share/man/man3/vmem_realloc.3.gz
/usr/share/man/man3/vmem_set_funcs.3.gz
/usr/share/man/man3/vmem_stats_print.3.gz
/usr/share/man/man3/vmem_strdup.3.gz
/usr/share/man/man3/vmem_wcsdup.3.gz
/usr/share/man/man7/libvmem.7.gz