wheezy 发行版中 s390x 硬件架构下的 libpari-dbg 软件包文件清单

/usr/lib/debug/usr/bin/gp-2.5
/usr/lib/debug/usr/lib/libpari-gmp.so.2.5.1
/usr/share/doc/libpari-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpari-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/libpari-dbg/copyright