wheezy 发行版中 mips 硬件架构下的 xmldiff 软件包文件清单

/usr/bin/xmldiff
/usr/lib/pyshared/python2.7/xmldiff/maplookup.so
/usr/share/doc/xmldiff/API.txt
/usr/share/doc/xmldiff/HELP.txt.gz
/usr/share/doc/xmldiff/README
/usr/share/doc/xmldiff/TODO
/usr/share/doc/xmldiff/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xmldiff/changelog.gz
/usr/share/doc/xmldiff/copyright
/usr/share/doc/xmldiff/test/README
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/dir1/inbothdir.xml
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/dir1/onlyindir1.xml
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/dir2/inbothdir.xml
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/dir2/onlyindir2.xml
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test00_--xupdate_result
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test00_1.xml
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test00_2.xml
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test00_result
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test01_--xupdate_result
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test01_1.xml
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test01_2.xml
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test01_result
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test02_--xupdate_result
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test02_1.xml
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test02_2.xml
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test02_result
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test03_--xupdate_result
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test03_1.xml
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test03_2.xml
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test03_result
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test04_--xupdate_result
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test04_1.xml
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test04_2.xml
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test04_result
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test05_--xupdate_result
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test05_1.xml
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test05_2.xml
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test05_result
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test06_--xupdate_result
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test06_1.xml
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test06_2.xml
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test06_result
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test07_--xupdate_result
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test07_1.xml
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test07_2.xml
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test07_result
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test08_--xupdate_result
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test08_1.xml
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test08_2.xml
/usr/share/doc/xmldiff/test/data/test08_result
/usr/share/doc/xmldiff/test/regrtest.py
/usr/share/doc/xmldiff/test/runtests.py
/usr/share/doc/xmldiff/test/unittest_difflib.py
/usr/share/doc/xmldiff/test/unittest_options.py
/usr/share/doc/xmldiff/test/unittest_parser.py
/usr/share/man/man1/xmldiff.1.gz
/usr/share/pyshared/xmldiff-0.6.10.egg-info
/usr/share/pyshared/xmldiff/__init__.py
/usr/share/pyshared/xmldiff/__pkginfo__.py
/usr/share/pyshared/xmldiff/ezs.py
/usr/share/pyshared/xmldiff/fmes.py
/usr/share/pyshared/xmldiff/format.py
/usr/share/pyshared/xmldiff/input.py
/usr/share/pyshared/xmldiff/main.py
/usr/share/pyshared/xmldiff/misc.py
/usr/share/pyshared/xmldiff/mydifflib.py
/usr/share/pyshared/xmldiff/objects.py
/usr/share/pyshared/xmldiff/parser.py
/usr/share/python-support/xmldiff.public