stretch 发行版中 amd64 硬件架构下的 shim 软件包文件清单

/usr/lib/shim/fbx64.efi.signed
/usr/lib/shim/mmx64.efi.signed
/usr/lib/shim/shimx64.efi
/usr/share/doc/shim/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/shim/copyright