sid 发行版中 sh4 硬件架构下的 planetblupi 软件包文件清单

/usr/games/planetblupi
/usr/share/applications/planetblupi.desktop
/usr/share/doc/planetblupi/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/planetblupi/copyright
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/blupi.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/blupi.png
/usr/share/icons/hicolor/256x256/apps/blupi.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/blupi.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/blupi.png
/usr/share/icons/hicolor/512x512/apps/blupi.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/blupi.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/blupi.svg
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/planetblupi.mo
/usr/share/locale/en_US/LC_MESSAGES/planetblupi.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/planetblupi.mo
/usr/share/locale/he/LC_MESSAGES/planetblupi.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/planetblupi.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/planetblupi.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/planetblupi.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/planetblupi.mo
/usr/share/man/man6/planetblupi.6.gz