zathura-ps paketinin sparc wheezy dosya listesi

/usr/lib/zathura/ps.so
/usr/share/doc/zathura-ps/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/zathura-ps/copyright