libdv4-dev paketinin kfreebsd-i386 wheezy dosya listesi

/usr/include/libdv/dv.h
/usr/include/libdv/dv_types.h
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/libdv.so
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/pkgconfig/libdv.pc
/usr/share/doc/libdv4-dev/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libdv4-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libdv4-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libdv4-dev/copyright