profnet-prof paketinin amd64 wheezy dosya listesi

/usr/bin/profnet_prof
/usr/share/doc/profnet-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/profnet-prof/changelog.gz
/usr/share/doc/profnet-prof/copyright
/usr/share/man/man1/profnet_prof.1.gz