vnstati paketinin i386 stretch dosya listesi

/usr/bin/vnstati
/usr/share/doc/vnstati/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/vnstati/changelog.gz
/usr/share/doc/vnstati/copyright
/usr/share/doc/vnstati/examples/vnstat.cgi.gz
/usr/share/man/man1/vnstati.1.gz