libexpat-ocaml-dev paketinin i386 stretch dosya listesi

/usr/lib/ocaml/expat/META
/usr/lib/ocaml/expat/expat.a
/usr/lib/ocaml/expat/expat.cma
/usr/lib/ocaml/expat/expat.cmi
/usr/lib/ocaml/expat/expat.cmx
/usr/lib/ocaml/expat/expat.cmxa
/usr/lib/ocaml/expat/expat.mli
/usr/lib/ocaml/expat/libmlexpat.a
/usr/share/doc-base/libexpat-ocaml-dev.doc-base.apiref
/usr/share/doc/libexpat-ocaml-dev/README
/usr/share/doc/libexpat-ocaml-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libexpat-ocaml-dev/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/libexpat-ocaml-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libexpat-ocaml-dev/copyright
/usr/share/doc/libexpat-ocaml-dev/html/api/Expat.html
/usr/share/doc/libexpat-ocaml-dev/html/api/index.html
/usr/share/doc/libexpat-ocaml-dev/html/api/index_attributes.html
/usr/share/doc/libexpat-ocaml-dev/html/api/index_class_types.html
/usr/share/doc/libexpat-ocaml-dev/html/api/index_classes.html
/usr/share/doc/libexpat-ocaml-dev/html/api/index_exceptions.html
/usr/share/doc/libexpat-ocaml-dev/html/api/index_extensions.html
/usr/share/doc/libexpat-ocaml-dev/html/api/index_methods.html
/usr/share/doc/libexpat-ocaml-dev/html/api/index_module_types.html
/usr/share/doc/libexpat-ocaml-dev/html/api/index_modules.html
/usr/share/doc/libexpat-ocaml-dev/html/api/index_types.html
/usr/share/doc/libexpat-ocaml-dev/html/api/index_values.html
/usr/share/doc/libexpat-ocaml-dev/html/api/style.css
/usr/share/doc/libexpat-ocaml-dev/html/api/type_Expat.html
/var/lib/ocaml/lintian/libexpat-ocaml-dev.info
/var/lib/ocaml/md5sums/libexpat-ocaml-dev.md5sums