python-radix paketinin armel stretch dosya listesi

/usr/lib/pyshared/python2.6/radix.so
/usr/lib/pyshared/python2.7/radix.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/radix-0.5.egg-info
/usr/lib/python2.6/dist-packages/radix.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/radix-0.5.egg-info
/usr/lib/python2.7/dist-packages/radix.so
/usr/share/doc/python-radix/README
/usr/share/doc/python-radix/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-radix/changelog.gz
/usr/share/doc/python-radix/copyright
/usr/share/pyshared/radix-0.5.egg-info