libgrilo-0.3-dev paketinin arm64 stretch dosya listesi

/usr/include/grilo-0.3/grilo.h
/usr/include/grilo-0.3/grl-caps.h
/usr/include/grilo-0.3/grl-config.h
/usr/include/grilo-0.3/grl-data.h
/usr/include/grilo-0.3/grl-definitions.h
/usr/include/grilo-0.3/grl-error.h
/usr/include/grilo-0.3/grl-log.h
/usr/include/grilo-0.3/grl-media.h
/usr/include/grilo-0.3/grl-metadata-key.h
/usr/include/grilo-0.3/grl-multiple.h
/usr/include/grilo-0.3/grl-operation-options.h
/usr/include/grilo-0.3/grl-operation.h
/usr/include/grilo-0.3/grl-plugin.h
/usr/include/grilo-0.3/grl-range-value.h
/usr/include/grilo-0.3/grl-registry.h
/usr/include/grilo-0.3/grl-related-keys.h
/usr/include/grilo-0.3/grl-source.h
/usr/include/grilo-0.3/grl-util.h
/usr/include/grilo-0.3/grl-value-helper.h
/usr/include/grilo-0.3/net/grl-net-wc.h
/usr/include/grilo-0.3/net/grl-net.h
/usr/include/grilo-0.3/pls/grl-pls.h
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libgrilo-0.3.a
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libgrilo-0.3.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libgrlnet-0.3.a
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libgrlnet-0.3.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libgrlpls-0.3.a
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libgrlpls-0.3.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/grilo-0.3.pc
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/grilo-net-0.3.pc
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/grilo-pls-0.3.pc
/usr/share/doc/libgrilo-0.3-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgrilo-0.3-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libgrilo-0.3-dev/copyright
/usr/share/gir-1.0/Grl-0.3.gir
/usr/share/gir-1.0/GrlNet-0.3.gir
/usr/share/gir-1.0/GrlPls-0.3.gir
/usr/share/vala/vapi/grilo-0.3.deps
/usr/share/vala/vapi/grilo-0.3.vapi
/usr/share/vala/vapi/grilo-net-0.3.deps
/usr/share/vala/vapi/grilo-net-0.3.vapi