libatm1-dev paketinin amd64 stretch dosya listesi

/usr/include/atm.h
/usr/include/atmarp.h
/usr/include/atmarpd.h
/usr/include/atmd.h
/usr/include/atmsap.h
/usr/lib/libatm.a
/usr/lib/libatm.so
/usr/share/doc/libatm1-dev
/usr/share/doc/libatm1/README.CLP
/usr/share/doc/libatm1/atm-linux-howto.txt.gz