bsdmainutils paketinin sh4 sid dosya listesi

/usr/share/doc/bsdmainutils/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/bsdmainutils/changelog.gz
/usr/share/doc/bsdmainutils/copyright