liblog4cxx10v5 paketinin m68k sid dosya listesi

/usr/lib/m68k-linux-gnu/liblog4cxx.so.10
/usr/lib/m68k-linux-gnu/liblog4cxx.so.10.0.0
/usr/share/doc/liblog4cxx10v5/NOTICE
/usr/share/doc/liblog4cxx10v5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblog4cxx10v5/copyright
/usr/share/lintian/overrides/liblog4cxx10v5