libvmem1 paketinin arm64 sid dosya listesi

/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libvmem.so.1
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libvmem.so.1.0.0
/usr/share/doc/libvmem1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libvmem1/changelog.gz
/usr/share/doc/libvmem1/copyright