xserver-xephyr paketinin armhf jessie dosya listesi

/usr/bin/Xephyr
/usr/share/doc/xserver-xephyr/README
/usr/share/doc/xserver-xephyr/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xserver-xephyr/changelog.gz
/usr/share/doc/xserver-xephyr/copyright
/usr/share/man/man1/Xephyr.1.gz