python-pysqlite2 paketinin armel jessie dosya listesi

/usr/lib/pyshared/python2.6/pysqlite2/_sqlite.so
/usr/lib/pyshared/python2.7/pysqlite2/_sqlite.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pysqlite-2.6.3.egg-info
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pysqlite2/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pysqlite2/_sqlite.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pysqlite2/dbapi2.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/pysqlite2/dump.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pysqlite-2.6.3.egg-info
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pysqlite2/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pysqlite2/_sqlite.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pysqlite2/dbapi2.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pysqlite2/dump.py
/usr/share/doc/python-pysqlite2/README.Debian
/usr/share/doc/python-pysqlite2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-pysqlite2/copyright
/usr/share/pyshared/pysqlite2/__init__.py
/usr/share/pyshared/pysqlite2/dbapi2.py
/usr/share/pyshared/pysqlite2/dump.py