Zoznam súborov balíka uwsgi-plugin-graylog2 v wheezy architektúry sparc

/usr/bin/uwsgi_graylog2
/usr/lib/uwsgi/plugins/graylog2_plugin.so
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-graylog2/CONTRIBUTORS
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-graylog2/README
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-graylog2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-graylog2/changelog.gz
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-graylog2/copyright
/usr/share/man/man1/uwsgi_graylog2.1.gz