Zoznam súborov balíka shisen.app v wheezy architektúry s390x

/usr/games/Shisen
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/GShisen
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/1-1-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/1-1.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/1-2-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/1-2.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/1-3-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/1-3.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/1-4-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/1-4.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/2-1-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/2-1.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/2-2-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/2-2.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/2-3-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/2-3.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/2-4-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/2-4.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/3-1-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/3-1.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/3-2-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/3-2.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/3-3-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/3-3.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/3-4-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/3-4.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/4-1-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/4-1.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/4-2-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/4-2.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/4-3-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/4-3.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/4-4-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/4-4.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/5-1-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/5-1.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/5-2-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/5-2.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/5-3-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/5-3.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/5-4-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/5-4.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/6-1-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/6-1.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/6-2-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/6-2.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/6-3-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/6-3.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/6-4-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/6-4.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/7-1-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/7-1.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/7-2-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/7-2.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/7-3-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/7-3.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/7-4-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/7-4.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/8-1-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/8-1.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/8-2-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/8-2.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/8-3-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/8-3.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/8-4-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/8-4.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/9-1-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/9-1.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/9-2-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/9-2.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/9-3-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/9-3.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/9-4-h.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/9-4.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/GShisen.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/Info-gnustep.plist
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/green.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/Resources/x.tiff
/usr/lib/GNUstep/Applications/GShisen.app/stamp.make
/usr/share/applications/Shisen.desktop
/usr/share/doc/shisen.app/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/shisen.app/copyright
/usr/share/lintian/overrides/shisen.app
/usr/share/man/man6/Shisen.6.gz
/usr/share/menu/shisen.app