Zoznam súborov balíka squashfs-tools v wheezy architektúry s390

/usr/bin/mksquashfs
/usr/bin/unsquashfs
/usr/share/doc/squashfs-tools/ACKNOWLEDGEMENTS.gz
/usr/share/doc/squashfs-tools/DONATIONS
/usr/share/doc/squashfs-tools/OLD-READMEs/README-2.0.gz
/usr/share/doc/squashfs-tools/OLD-READMEs/README-2.1
/usr/share/doc/squashfs-tools/OLD-READMEs/README-3.0
/usr/share/doc/squashfs-tools/OLD-READMEs/README-3.1.gz
/usr/share/doc/squashfs-tools/OLD-READMEs/README-3.2
/usr/share/doc/squashfs-tools/OLD-READMEs/README-3.3.gz
/usr/share/doc/squashfs-tools/OLD-READMEs/README-4.0
/usr/share/doc/squashfs-tools/OLD-READMEs/README-4.1.gz
/usr/share/doc/squashfs-tools/OLD-READMEs/README-AMD64
/usr/share/doc/squashfs-tools/PERFORMANCE.README.gz
/usr/share/doc/squashfs-tools/README-4.2
/usr/share/doc/squashfs-tools/README.gz
/usr/share/doc/squashfs-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/squashfs-tools/changelog.gz
/usr/share/doc/squashfs-tools/copyright
/usr/share/doc/squashfs-tools/examples/pseudo-file.example
/usr/share/man/man1/mksquashfs.1.gz
/usr/share/man/man1/unsquashfs.1.gz