Zoznam súborov balíka python-fltk-dbg v wheezy architektúry s390

/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/dist-packages/fltk/_fltk.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/dist-packages/fltk/_fltk_d.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.7/dist-packages/fltk/_fltk.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.7/dist-packages/fltk/_fltk_d.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/fltk/_fltk_d.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/fltk/_fltk_d.so
/usr/share/doc/python-fltk-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-fltk-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/python-fltk-dbg/copyright