Zoznam súborov balíka libghc-hsql-odbc-prof v wheezy architektúry s390

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hsql-odbc-1.8.1.1/ghc-7.4.1/DB/HSQL/ODBC/Core.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hsql-odbc-1.8.1.1/ghc-7.4.1/DB/HSQL/ODBC/Functions.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hsql-odbc-1.8.1.1/ghc-7.4.1/DB/HSQL/ODBC/Status.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hsql-odbc-1.8.1.1/ghc-7.4.1/DB/HSQL/ODBC/Type.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hsql-odbc-1.8.1.1/ghc-7.4.1/Database/HSQL/ODBC.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hsql-odbc-1.8.1.1/ghc-7.4.1/libHShsql-odbc-1.8.1.1_p.a
/usr/share/doc/libghc-hsql-odbc-prof/buildinfo_s390.gz
/usr/share/doc/libghc-hsql-odbc-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-hsql-odbc-prof/changelog.gz
/usr/share/doc/libghc-hsql-odbc-prof/copyright