Zoznam súborov balíka dvgrab v wheezy architektúry s390

/usr/bin/dvgrab
/usr/share/doc/dvgrab/AUTHORS
/usr/share/doc/dvgrab/NEWS.gz
/usr/share/doc/dvgrab/README
/usr/share/doc/dvgrab/TODO
/usr/share/doc/dvgrab/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dvgrab/changelog.gz
/usr/share/doc/dvgrab/copyright
/usr/share/man/de/man1/dvgrab.1.gz
/usr/share/man/man1/dvgrab.1.gz