Zoznam súborov balíka python-eggtrayicon v wheezy architektúry mips

/usr/lib/pyshared/python2.6/gtk-2.0/egg/trayicon.so
/usr/lib/pyshared/python2.7/gtk-2.0/egg/trayicon.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/gtk-2.0/egg/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/gtk-2.0/egg/trayicon.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/gtk-2.0/egg/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/gtk-2.0/egg/trayicon.so
/usr/share/doc/python-eggtrayicon/AUTHORS
/usr/share/doc/python-eggtrayicon/NEWS.gz
/usr/share/doc/python-eggtrayicon/README
/usr/share/doc/python-eggtrayicon/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-eggtrayicon/changelog.gz
/usr/share/doc/python-eggtrayicon/copyright
/usr/share/doc/python-eggtrayicon/examples/trayicon.py
/usr/share/pyshared/gtk-2.0/egg/__init__.py