Zoznam súborov balíka nwchem v wheezy architektúry kfreebsd-i386

/usr/bin/nwchem
/usr/share/doc/nwchem/TODO.Debian
/usr/share/doc/nwchem/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/nwchem/copyright
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o-b3lyp-disp.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o-bhlyp.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o-camb3lyp-pol-cdfit.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o-camb3lyp-pol.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o-cambeckehh.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o-campbe0.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o-lcpbe.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o-noscf.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o-response.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o-ssb-d-b3lyp.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o-ssb-d-opt.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o-ssb-d.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o2-prop-notrans.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_bnl.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_bnl2007_tddft.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_ccca.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_cg_opt.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_cg_opt_rob3lyp.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_cg_opt_ub3lyp.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_cg_to_diag.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_cg_to_diag_ub3lyp.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_core.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_dft.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_diag_opt.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_diag_opt_ub3lyp.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_diag_to_cg.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_diag_to_cg_ub3lyp.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_dk.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_fixed.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_frozemb.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_hcons.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_opt.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_raman_1.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_raman_2.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_raman_3.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_raman_4.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_rodft.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_rpbe0_cg.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_scf.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_selci.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_ub3lyp_cg.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_vscf.nw
/usr/share/doc/nwchem/examples/h2o_zts.nw
/usr/share/doc/nwchem/userpdf.pdf.gz
/usr/share/lintian/overrides/nwchem