Zoznam súborov balíka hardening-wrapper v wheezy architektúry kfreebsd-amd64

/usr/bin/g++-4.2
/usr/bin/g++-4.3
/usr/bin/g++-4.4
/usr/bin/g++-4.5
/usr/bin/g++-4.6
/usr/bin/g++-4.7
/usr/bin/gcc-4.2
/usr/bin/gcc-4.3
/usr/bin/gcc-4.4
/usr/bin/gcc-4.5
/usr/bin/gcc-4.6
/usr/bin/gcc-4.7
/usr/bin/hardened-c++
/usr/bin/hardened-cc
/usr/bin/hardened-ld
/usr/bin/ld.bfd
/usr/bin/ld.gold
/usr/share/doc/hardening-wrapper/AUTHORS
/usr/share/doc/hardening-wrapper/README.Debian
/usr/share/doc/hardening-wrapper/TODO
/usr/share/doc/hardening-wrapper/changelog.gz
/usr/share/doc/hardening-wrapper/copyright
/usr/share/lintian/overrides/hardening-wrapper
/usr/share/man/man1/hardened-c++.1.gz
/usr/share/man/man1/hardened-cc.1.gz
/usr/share/man/man1/hardened-ld.1.gz
/usr/share/man/man1/hardening-wrapper.1.gz