Zoznam súborov balíka uwsgi-plugin-logsocket v wheezy architektúry i386

/usr/bin/uwsgi_logsocket
/usr/lib/uwsgi/plugins/logsocket_plugin.so
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-logsocket/CONTRIBUTORS
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-logsocket/README
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-logsocket/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-logsocket/changelog.gz
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-logsocket/copyright
/usr/share/man/man1/uwsgi_logsocket.1.gz