Zoznam súborov balíka python-quixote1 v wheezy architektúry i386

/usr/lib/pyshared/python2.6/quixote/_c_htmltext.so
/usr/lib/pyshared/python2.6/quixote/cimport.so
/usr/lib/pyshared/python2.7/quixote/_c_htmltext.so
/usr/lib/pyshared/python2.7/quixote/cimport.so
/usr/share/doc/python-quixote1/README.Debian
/usr/share/doc/python-quixote1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-quixote1/changelog.gz
/usr/share/doc/python-quixote1/copyright
/usr/share/lintian/overrides/python-quixote1
/usr/share/pyshared/Quixote-1.2.egg-info
/usr/share/pyshared/quixote/__init__.py
/usr/share/pyshared/quixote/_py_htmltext.py
/usr/share/pyshared/quixote/config.py
/usr/share/pyshared/quixote/demo/__init__.py
/usr/share/pyshared/quixote/demo/demo_scgi.py
/usr/share/pyshared/quixote/demo/forms.ptl
/usr/share/pyshared/quixote/demo/integer_ui.py
/usr/share/pyshared/quixote/demo/pages.ptl
/usr/share/pyshared/quixote/demo/run_cgi.py
/usr/share/pyshared/quixote/demo/session.ptl
/usr/share/pyshared/quixote/demo/widgets.ptl
/usr/share/pyshared/quixote/errors.py
/usr/share/pyshared/quixote/fcgi.py
/usr/share/pyshared/quixote/form/__init__.py
/usr/share/pyshared/quixote/form/form.py
/usr/share/pyshared/quixote/form/widget.py
/usr/share/pyshared/quixote/form2/__init__.py
/usr/share/pyshared/quixote/form2/compatibility.py
/usr/share/pyshared/quixote/form2/css.py
/usr/share/pyshared/quixote/form2/form.py
/usr/share/pyshared/quixote/form2/widget.py
/usr/share/pyshared/quixote/html.py
/usr/share/pyshared/quixote/http_request.py
/usr/share/pyshared/quixote/http_response.py
/usr/share/pyshared/quixote/mod_python_handler.py
/usr/share/pyshared/quixote/ptl_compile.py
/usr/share/pyshared/quixote/ptl_import.py
/usr/share/pyshared/quixote/ptlc_dump.py
/usr/share/pyshared/quixote/publish.py
/usr/share/pyshared/quixote/qx_distutils.py
/usr/share/pyshared/quixote/sendmail.py
/usr/share/pyshared/quixote/server/__init__.py
/usr/share/pyshared/quixote/server/medusa_http.py
/usr/share/pyshared/quixote/server/twisted_http.py
/usr/share/pyshared/quixote/session.py
/usr/share/pyshared/quixote/upload.py
/usr/share/pyshared/quixote/util.py
/usr/share/python-support/python-quixote1.public