Zoznam súborov balíka libghc-haskelldb-prof v wheezy architektúry i386

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/BoundedList.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/BoundedString.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/DBDirect.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/DBLayout.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/DBSpec.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/DBSpec/DBInfo.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/DBSpec/DBSpecToDBDirect.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/DBSpec/DBSpecToDatabase.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/DBSpec/DatabaseToDBSpec.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/DBSpec/PPHelpers.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/Database.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/DriverAPI.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/FieldType.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/HDBRec.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/Optimize.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/PrimQuery.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/PrintQuery.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/Query.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/Sql.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/Sql/Default.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/Sql/Generate.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/Sql/MySQL.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/Sql/PostgreSQL.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/Sql/Print.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/Sql/SQLite.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/Database/HaskellDB/Version.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/haskelldb-2.1.1/ghc-7.4.1/libHShaskelldb-2.1.1_p.a
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-prof/buildinfo_i386.gz
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-prof/copyright