Zoznam súborov balíka libbonobo2-0 v wheezy architektúry armel

/usr/lib/bonobo-activation/bonobo-activation-server
/usr/lib/bonobo/monikers/libmoniker_std_2.so
/usr/lib/libbonobo-2.so.0
/usr/lib/libbonobo-2.so.0.0.0
/usr/lib/libbonobo-activation.so.4
/usr/lib/libbonobo-activation.so.4.0.0
/usr/lib/orbit-2.0/Bonobo_module.so
/usr/share/doc/libbonobo2-0/AUTHORS
/usr/share/doc/libbonobo2-0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libbonobo2-0/README
/usr/share/doc/libbonobo2-0/TODO
/usr/share/doc/libbonobo2-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libbonobo2-0/changelog.gz
/usr/share/doc/libbonobo2-0/copyright