Zoznam súborov balíka yelp-xsl v wheezy architektúry all

/usr/share/doc/yelp-xsl/AUTHORS
/usr/share/doc/yelp-xsl/NEWS.gz
/usr/share/doc/yelp-xsl/README
/usr/share/doc/yelp-xsl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/yelp-xsl/changelog.gz
/usr/share/doc/yelp-xsl/copyright
/usr/share/pkgconfig/yelp-xsl.pc
/usr/share/yelp-xsl/icons/hicolor/24x24/status/yelp-note-bug.png
/usr/share/yelp-xsl/icons/hicolor/24x24/status/yelp-note-important.png
/usr/share/yelp-xsl/icons/hicolor/24x24/status/yelp-note-tip.png
/usr/share/yelp-xsl/icons/hicolor/24x24/status/yelp-note-warning.png
/usr/share/yelp-xsl/icons/hicolor/24x24/status/yelp-note.png
/usr/share/yelp-xsl/icons/hicolor/48x48/status/yelp-note-bug.png
/usr/share/yelp-xsl/icons/hicolor/48x48/status/yelp-note-important.png
/usr/share/yelp-xsl/icons/hicolor/48x48/status/yelp-note-tip.png
/usr/share/yelp-xsl/icons/hicolor/48x48/status/yelp-note-warning.png
/usr/share/yelp-xsl/icons/hicolor/48x48/status/yelp-note.png
/usr/share/yelp-xsl/icons/hicolor/48x48/status/yelp-quote-00AB.png
/usr/share/yelp-xsl/icons/hicolor/48x48/status/yelp-quote-00BB.png
/usr/share/yelp-xsl/icons/hicolor/48x48/status/yelp-quote-201C.png
/usr/share/yelp-xsl/icons/hicolor/48x48/status/yelp-quote-201D.png
/usr/share/yelp-xsl/icons/hicolor/48x48/status/yelp-quote-201E.png
/usr/share/yelp-xsl/icons/hicolor/scalable/status/yelp-note-bug.svg
/usr/share/yelp-xsl/icons/hicolor/scalable/status/yelp-note-important.svg
/usr/share/yelp-xsl/icons/hicolor/scalable/status/yelp-note-tip.svg
/usr/share/yelp-xsl/icons/hicolor/scalable/status/yelp-note-warning.svg
/usr/share/yelp-xsl/icons/hicolor/scalable/status/yelp-note.svg
/usr/share/yelp-xsl/icons/hicolor/watermarks/yelp-code-python.png
/usr/share/yelp-xsl/icons/hicolor/watermarks/yelp-code.png
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.apache.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.applescript.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.assembly.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.bash-script.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.bash.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.basic.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.clang.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.csharp.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.css.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.diff.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.go.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.haskell.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.html.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.io.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.java.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.javascript.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.kai.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.lisp.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.lua.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.ocaml.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.ooc.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.pascal.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.perl5.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.php-script.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.php.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.plain.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.protobuf.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.python.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.ruby.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.scala.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.smalltalk.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.sql.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.super-collider.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.xml.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.brush.yaml.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.core.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.js
/usr/share/yelp-xsl/js/jquery.syntax.layout.yelp.js
/usr/share/yelp-xsl/xslt/common/color.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/common/domains/yelp-xsl.xml
/usr/share/yelp-xsl/xslt/common/html.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/common/icons.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/common/l10n-numbers.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/common/l10n.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/common/ttml.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/common/utils.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/common/db-chunk.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/common/db-common.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/common/db-title.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/common/db-xref.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/html/db2html-bibliography.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/html/db2html-block.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/html/db2html-callout.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/html/db2html-classsynopsis.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/html/db2html-cmdsynopsis.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/html/db2html-css.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/html/db2html-division.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/html/db2html-ebnf.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/html/db2html-footnote.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/html/db2html-funcsynopsis.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/html/db2html-index.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/html/db2html-inline.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/html/db2html-l10n.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/html/db2html-links.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/html/db2html-list.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/html/db2html-media.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/html/db2html-refentry.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/html/db2html-suppressed.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/html/db2html-table.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/html/db2html-xref.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/html/db2html.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/html/db2xhtml.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/omf/db2omf.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/utils/chunks.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/utils/credits.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/utils/figures.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/utils/graphics.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/docbook/utils/ids.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/mallard/cache/mal-cache.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/mallard/common/mal-gloss.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/mallard/common/mal-if.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/mallard/common/mal-link.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/mallard/common/mal-sort.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/mallard/html/mal2html-api.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/mallard/html/mal2html-block.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/mallard/html/mal2html-facets.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/mallard/html/mal2html-gloss.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/mallard/html/mal2html-inline.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/mallard/html/mal2html-links.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/mallard/html/mal2html-list.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/mallard/html/mal2html-media.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/mallard/html/mal2html-page.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/mallard/html/mal2html-svg.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/mallard/html/mal2html-table.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/mallard/html/mal2html-ui.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/mallard/html/mal2html.xsl
/usr/share/yelp-xsl/xslt/mallard/html/mal2xhtml.xsl