Zoznam súborov balíka playitslowly v wheezy architektúry all

/usr/bin/playitslowly
/usr/share/applications/playitslowly.desktop
/usr/share/doc/playitslowly/README
/usr/share/doc/playitslowly/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/playitslowly/changelog.gz
/usr/share/doc/playitslowly/copyright
/usr/share/icons/hicolor/32x32/playitslowly.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/playitslowly.svg
/usr/share/pixmaps/playitslowly.png
/usr/share/pyshared/playitslowly-1.4.0.egg-info
/usr/share/pyshared/playitslowly-py2.7.install-info
/usr/share/pyshared/playitslowly/app.py
/usr/share/pyshared/playitslowly/mygtk.py
/usr/share/pyshared/playitslowly/pipeline.py
/usr/share/python-support/playitslowly.public