Zoznam súborov balíka msva-perl v wheezy architektúry all

/etc/X11/Xsession.d/70monkeysphere_use-validation-agent
/usr/bin/msva-perl
/usr/bin/msva-query-agent
/usr/lib/gnupg/gpgkeys_hkpms
/usr/lib/gnupg2/gpg2keys_hkpms
/usr/share/doc/msva-perl/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/msva-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/msva-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/msva-perl/copyright
/usr/share/man/man1/msva-perl.1.gz
/usr/share/man/man1/msva-query-agent.1.gz
/usr/share/perl5/Crypt/Monkeysphere/MSVA.pm
/usr/share/perl5/Crypt/Monkeysphere/MSVA/Client.pm
/usr/share/perl5/Crypt/Monkeysphere/MSVA/Logger.pm
/usr/share/perl5/Crypt/Monkeysphere/MSVA/MarginalUI.pm
/usr/share/perl5/Crypt/Monkeysphere/MSVA/Monitor.pm
/usr/share/perl5/Net/Server/MSVA.pm
/usr/share/pixmaps/monkeysphere-icon.png