Zoznam súborov balíka pycassa-doc v stretch architektúry all

/usr/share/doc-base/pycassa
/usr/share/doc/pycassa-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pycassa-doc/changelog.gz
/usr/share/doc/pycassa-doc/copyright
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/api/index.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/api/pycassa.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/api/pycassa/batch.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/api/pycassa/columnfamily.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/api/pycassa/columnfamilymap.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/api/pycassa/contrib/stubs.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/api/pycassa/index.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/api/pycassa/logging/pool_stats_logger.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/api/pycassa/logging/pycassa_logger.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/api/pycassa/pool.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/api/pycassa/system_manager.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/api/pycassa/types.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/api/pycassa/util.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/assorted/column_family_map.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/assorted/composite_types.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/assorted/index.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/assorted/pycassa_shell.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/assorted/secondary_indexes.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/assorted/super_columns.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/assorted/time_uuid.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/changelog.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/development.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/example/index.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/index.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/installation.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/tutorial.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/using_with/celery.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/using_with/eventlet.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/using_with/index.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_sources/using_with/multiprocessing.txt
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_static/ajax-loader.gif
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_static/basic.css
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_static/comment-bright.png
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_static/comment-close.png
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_static/comment.png
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_static/default.css
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_static/doctools.js
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_static/down-pressed.png
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_static/down.png
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_static/favicon.ico
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_static/file.png
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_static/jquery.js
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_static/minus.png
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_static/plus.png
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_static/pygments.css
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_static/searchtools.js
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_static/sidebar.js
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_static/underscore.js
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_static/up-pressed.png
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/_static/up.png
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/api/index.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/api/pycassa.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/api/pycassa/batch.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/api/pycassa/columnfamily.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/api/pycassa/columnfamilymap.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/api/pycassa/contrib/stubs.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/api/pycassa/index.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/api/pycassa/logging/pool_stats_logger.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/api/pycassa/logging/pycassa_logger.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/api/pycassa/pool.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/api/pycassa/system_manager.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/api/pycassa/types.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/api/pycassa/util.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/assorted/column_family_map.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/assorted/composite_types.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/assorted/index.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/assorted/pycassa_shell.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/assorted/secondary_indexes.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/assorted/super_columns.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/assorted/time_uuid.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/changelog.html.gz
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/development.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/example/index.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/genindex.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/index.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/installation.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/objects.inv
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/py-modindex.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/search.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/searchindex.js
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/tutorial.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/using_with/celery.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/using_with/eventlet.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/using_with/index.html
/usr/share/doc/pycassa-doc/html/using_with/multiprocessing.html