Zoznam súborov balíka libhawtbuf-java v stretch architektúry all

/usr/share/doc/libhawtbuf-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libhawtbuf-java/copyright
/usr/share/java/hawtbuf-1.10.jar
/usr/share/java/hawtbuf-proto-1.10.jar
/usr/share/java/hawtbuf-proto.jar
/usr/share/java/hawtbuf-protoc-1.10.jar
/usr/share/java/hawtbuf-protoc.jar
/usr/share/java/hawtbuf.jar
/usr/share/maven-repo/org/fusesource/hawtbuf/hawtbuf-project/1.10/hawtbuf-project-1.10.pom
/usr/share/maven-repo/org/fusesource/hawtbuf/hawtbuf-project/debian/hawtbuf-project-debian.pom
/usr/share/maven-repo/org/fusesource/hawtbuf/hawtbuf-proto/1.10/hawtbuf-proto-1.10.jar
/usr/share/maven-repo/org/fusesource/hawtbuf/hawtbuf-proto/1.10/hawtbuf-proto-1.10.pom
/usr/share/maven-repo/org/fusesource/hawtbuf/hawtbuf-proto/debian/hawtbuf-proto-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/fusesource/hawtbuf/hawtbuf-proto/debian/hawtbuf-proto-debian.pom
/usr/share/maven-repo/org/fusesource/hawtbuf/hawtbuf-protoc/1.10/hawtbuf-protoc-1.10.jar
/usr/share/maven-repo/org/fusesource/hawtbuf/hawtbuf-protoc/1.10/hawtbuf-protoc-1.10.pom
/usr/share/maven-repo/org/fusesource/hawtbuf/hawtbuf/1.10/hawtbuf-1.10.jar
/usr/share/maven-repo/org/fusesource/hawtbuf/hawtbuf/1.10/hawtbuf-1.10.pom
/usr/share/maven-repo/org/fusesource/hawtbuf/hawtbuf/debian/hawtbuf-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/fusesource/hawtbuf/hawtbuf/debian/hawtbuf-debian.pom