Zoznam súborov balíka postgresql-contrib-8.4 v squeeze architektúry sparc

/usr/lib/postgresql/8.4/bin/oid2name
/usr/lib/postgresql/8.4/bin/pg_standby
/usr/lib/postgresql/8.4/bin/pgbench
/usr/lib/postgresql/8.4/bin/vacuumlo
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/_int.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/adminpack.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/auto_explain.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/autoinc.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/btree_gin.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/btree_gist.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/chkpass.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/citext.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/cube.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/dblink.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/dict_int.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/dict_xsyn.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/earthdistance.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/fuzzystrmatch.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/hstore.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/insert_username.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/isn.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/lo.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/ltree.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/moddatetime.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/pageinspect.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/pg_buffercache.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/pg_freespacemap.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/pg_stat_statements.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/pg_trgm.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/pgcrypto.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/pgrowlocks.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/pgstattuple.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/pgxml.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/refint.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/seg.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/sslinfo.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/tablefunc.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/test_parser.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/timetravel.so
/usr/lib/postgresql/8.4/lib/uuid-ossp.so
/usr/share/doc/postgresql-contrib-8.4/README
/usr/share/doc/postgresql-contrib-8.4/autoinc.example
/usr/share/doc/postgresql-contrib-8.4/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/postgresql-contrib-8.4/copyright
/usr/share/doc/postgresql-contrib-8.4/insert_username.example
/usr/share/doc/postgresql-contrib-8.4/moddatetime.example
/usr/share/doc/postgresql-contrib-8.4/refint.example
/usr/share/doc/postgresql-contrib-8.4/timetravel.example
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/_int.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/adminpack.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/autoinc.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/btree_gin.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/btree_gist.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/chkpass.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/citext.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/cube.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/dblink.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/dict_int.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/dict_xsyn.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/earthdistance.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/fuzzystrmatch.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/hstore.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/insert_username.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/int_aggregate.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/isn.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/lo.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/ltree.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/moddatetime.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/pageinspect.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/pg_buffercache.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/pg_freespacemap.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/pg_stat_statements.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/pg_trgm.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/pgcrypto.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/pgrowlocks.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/pgstattuple.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/pgxml.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/refint.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/seg.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/sslinfo.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/tablefunc.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/test_parser.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/timetravel.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/tsearch2.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall__int.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_adminpack.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_btree_gin.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_btree_gist.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_chkpass.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_citext.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_cube.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_dblink.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_dict_int.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_dict_xsyn.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_earthdistance.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_fuzzystrmatch.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_hstore.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_int_aggregate.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_isn.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_lo.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_ltree.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_pageinspect.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_pg_buffercache.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_pg_freespacemap.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_pg_stat_statements.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_pg_trgm.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_pgcrypto.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_pgrowlocks.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_pgstattuple.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_pgxml.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_seg.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_sslinfo.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_tablefunc.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_test_parser.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_tsearch2.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_uuid-ossp.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uuid-ossp.sql