Zoznam súborov balíka synaptic v squeeze architektúry s390

/usr/sbin/synaptic
/usr/share/applications/synaptic-kde.desktop
/usr/share/applications/synaptic.desktop
/usr/share/doc/synaptic/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/synaptic/NEWS.gz
/usr/share/doc/synaptic/README.Debian
/usr/share/doc/synaptic/README.gz
/usr/share/doc/synaptic/README.supported
/usr/share/doc/synaptic/README.tasks
/usr/share/doc/synaptic/TODO.gz
/usr/share/doc/synaptic/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/synaptic/changelog.gz
/usr/share/doc/synaptic/copyright
/usr/share/gnome/help/synaptic/C/figures/synaptic-categories.png
/usr/share/gnome/help/synaptic/C/figures/synaptic-filter.png
/usr/share/gnome/help/synaptic/C/figures/synaptic-packagedetails.png
/usr/share/gnome/help/synaptic/C/figures/synaptic-packagelist.png
/usr/share/gnome/help/synaptic/C/figures/synaptic-repositories.png
/usr/share/gnome/help/synaptic/C/figures/synaptic-start.png
/usr/share/gnome/help/synaptic/C/figures/synaptic-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/synaptic/C/gpl.xml
/usr/share/gnome/help/synaptic/C/synaptic.xml
/usr/share/gnome/help/synaptic/es/figures/synaptic-categories.png
/usr/share/gnome/help/synaptic/es/figures/synaptic-filter.png
/usr/share/gnome/help/synaptic/es/figures/synaptic-packagedetails.png
/usr/share/gnome/help/synaptic/es/figures/synaptic-packagelist.png
/usr/share/gnome/help/synaptic/es/figures/synaptic-repositories.png
/usr/share/gnome/help/synaptic/es/figures/synaptic-start.png
/usr/share/gnome/help/synaptic/es/figures/synaptic-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/synaptic/es/gpl.xml
/usr/share/gnome/help/synaptic/es/synaptic.xml
/usr/share/gnome/help/synaptic/sv/figures/synaptic-categories.png
/usr/share/gnome/help/synaptic/sv/figures/synaptic-filter.png
/usr/share/gnome/help/synaptic/sv/figures/synaptic-packagedetails.png
/usr/share/gnome/help/synaptic/sv/figures/synaptic-packagelist.png
/usr/share/gnome/help/synaptic/sv/figures/synaptic-repositories.png
/usr/share/gnome/help/synaptic/sv/figures/synaptic-start.png
/usr/share/gnome/help/synaptic/sv/figures/synaptic-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/synaptic/sv/gpl.xml
/usr/share/gnome/help/synaptic/sv/synaptic.xml
/usr/share/icons/hicolor/16x16/actions/package-available-locked.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/actions/package-available.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/actions/package-broken.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/actions/package-downgrade.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/actions/package-install.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/actions/package-installed-locked.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/actions/package-installed-outdated.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/actions/package-installed-updated.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/actions/package-new.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/actions/package-purge.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/actions/package-reinstall.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/actions/package-remove.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/actions/package-supported.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/actions/package-upgrade.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/actions/system-upgrade.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24/actions/system-upgrade.png
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/be/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/be@latin/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/br/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/he/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/hi/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/mk/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/no/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/sr@Latn/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/th/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/xh/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/synaptic.mo
/usr/share/man/es/man8/synaptic.8.gz
/usr/share/man/fr/man8/synaptic.8.gz
/usr/share/man/man8/synaptic.8.gz
/usr/share/man/pt_BR/man8/synaptic.8.gz
/usr/share/man/tr/man8/synaptic.8.gz
/usr/share/menu/synaptic
/usr/share/omf/synaptic/synaptic-C.omf
/usr/share/omf/synaptic/synaptic-es.omf
/usr/share/omf/synaptic/synaptic-sv.omf
/usr/share/pixmaps/synaptic.png
/usr/share/synaptic/glade/cnc.png
/usr/share/synaptic/glade/deb.png
/usr/share/synaptic/glade/dialog_authentication.glade
/usr/share/synaptic/glade/dialog_change_version.glade
/usr/share/synaptic/glade/dialog_changelog.glade
/usr/share/synaptic/glade/dialog_conffile.glade
/usr/share/synaptic/glade/dialog_download_error.glade
/usr/share/synaptic/glade/dialog_quit.glade
/usr/share/synaptic/glade/dialog_task_descr.glade
/usr/share/synaptic/glade/dialog_unmet.glade
/usr/share/synaptic/glade/dialog_update_failed.glade
/usr/share/synaptic/glade/dialog_update_outdated.glade
/usr/share/synaptic/glade/dialog_upgrade.glade
/usr/share/synaptic/glade/dialog_welcome.glade
/usr/share/synaptic/glade/distupgrade_small.png
/usr/share/synaptic/glade/logo.png
/usr/share/synaptic/glade/pref_hpaned.xpm
/usr/share/synaptic/glade/pref_vpaned.xpm
/usr/share/synaptic/glade/proceed_small.png
/usr/share/synaptic/glade/stock_filter-data-by-criteria.png
/usr/share/synaptic/glade/stock_filter-navigator.png
/usr/share/synaptic/glade/stock_help-book.png
/usr/share/synaptic/glade/stock_menu_about.png
/usr/share/synaptic/glade/synaptic.xpm
/usr/share/synaptic/glade/synaptic_mini.xpm
/usr/share/synaptic/glade/update_small.png
/usr/share/synaptic/glade/upgrade_small.png
/usr/share/synaptic/glade/window_about.glade
/usr/share/synaptic/glade/window_changes.glade
/usr/share/synaptic/glade/window_details.glade
/usr/share/synaptic/glade/window_disc_name.glade
/usr/share/synaptic/glade/window_fetch.glade
/usr/share/synaptic/glade/window_filters.glade
/usr/share/synaptic/glade/window_find.glade
/usr/share/synaptic/glade/window_iconlegend.glade
/usr/share/synaptic/glade/window_logview.glade
/usr/share/synaptic/glade/window_main.glade
/usr/share/synaptic/glade/window_preferences.glade
/usr/share/synaptic/glade/window_repositories.glade
/usr/share/synaptic/glade/window_rgdebinstall_progress.glade
/usr/share/synaptic/glade/window_rginstall_progress.glade
/usr/share/synaptic/glade/window_rginstall_progress_msgs.glade
/usr/share/synaptic/glade/window_setopt.glade
/usr/share/synaptic/glade/window_summary.glade
/usr/share/synaptic/glade/window_tasks.glade
/usr/share/synaptic/glade/window_zvtinstallprogress.glade
/usr/share/synaptic/html/apa.html
/usr/share/synaptic/html/apas02.html
/usr/share/synaptic/html/apas03.html
/usr/share/synaptic/html/ar01s02.html
/usr/share/synaptic/html/ar01s03.html
/usr/share/synaptic/html/ar01s04.html
/usr/share/synaptic/html/ar01s05.html
/usr/share/synaptic/html/ar01s06.html
/usr/share/synaptic/html/ar01s07.html
/usr/share/synaptic/html/ar01s08.html
/usr/share/synaptic/html/figures/synaptic-categories.png
/usr/share/synaptic/html/figures/synaptic-filter.png
/usr/share/synaptic/html/figures/synaptic-packagedetails.png
/usr/share/synaptic/html/figures/synaptic-packagelist.png
/usr/share/synaptic/html/figures/synaptic-repositories.png
/usr/share/synaptic/html/figures/synaptic-start.png
/usr/share/synaptic/html/figures/synaptic-toolbar.png
/usr/share/synaptic/html/index.html
/usr/share/synaptic/pixmaps/green.png
/usr/share/synaptic/pixmaps/red.png
/usr/share/synaptic/pixmaps/synaptic_32x32.xpm
/usr/share/synaptic/pixmaps/yellow.png