Zoznam súborov balíka pokerth v squeeze architektúry i386

/usr/games/pokerth
/usr/share/applications/pokerth.desktop
/usr/share/doc/pokerth/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/pokerth/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pokerth/changelog.gz
/usr/share/doc/pokerth/copyright
/usr/share/man/man1/pokerth.1.gz
/usr/share/menu/pokerth
/usr/share/pixmaps/pokerth.png
/usr/share/pixmaps/pokerth.xpm