Zoznam súborov balíka ibus-anthy v squeeze architektúry i386

/usr/lib/ibus-anthy/ibus-engine-anthy
/usr/lib/ibus-anthy/ibus-setup-anthy
/usr/lib/pyshared/python2.6/_anthy.so
/usr/share/doc/ibus-anthy/AUTHORS
/usr/share/doc/ibus-anthy/README.gz
/usr/share/doc/ibus-anthy/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ibus-anthy/changelog.gz
/usr/share/doc/ibus-anthy/copyright
/usr/share/ibus-anthy/dicts/symbol.t
/usr/share/ibus-anthy/engine/engine.py
/usr/share/ibus-anthy/engine/factory.py
/usr/share/ibus-anthy/engine/jastring.py
/usr/share/ibus-anthy/engine/kana.py
/usr/share/ibus-anthy/engine/main.py
/usr/share/ibus-anthy/engine/romaji.py
/usr/share/ibus-anthy/engine/segment.py
/usr/share/ibus-anthy/engine/tables.py
/usr/share/ibus-anthy/engine/thumb.py
/usr/share/ibus-anthy/icons/ibus-anthy.png
/usr/share/ibus-anthy/setup/anthyprefs.py
/usr/share/ibus-anthy/setup/main.py
/usr/share/ibus-anthy/setup/prefs.py
/usr/share/ibus-anthy/setup/setup.glade
/usr/share/ibus/component/anthy.xml
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/ibus-anthy.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/ibus-anthy.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/ibus-anthy.mo
/usr/share/pyshared/anthy.py
/usr/share/python-support/ibus-anthy.private
/usr/share/python-support/ibus-anthy.public