Zoznam súborov balíka python-mapnik v squeeze architektúry armel

/usr/lib/pyshared/python2.5/mapnik/_mapnik.so
/usr/lib/pyshared/python2.6/mapnik/_mapnik.so
/usr/share/doc/python-mapnik/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/python-mapnik/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-mapnik/changelog.gz
/usr/share/doc/python-mapnik/copyright
/usr/share/doc/python-mapnik/examples/ogcserver.conf
/usr/share/doc/python-mapnik/examples/wms.py
/usr/share/pyshared/mapnik/__init__.py
/usr/share/pyshared/mapnik/ogcserver/WMS.py
/usr/share/pyshared/mapnik/ogcserver/__init__.py
/usr/share/pyshared/mapnik/ogcserver/cgiserver.py
/usr/share/pyshared/mapnik/ogcserver/common.py
/usr/share/pyshared/mapnik/ogcserver/configparser.py
/usr/share/pyshared/mapnik/ogcserver/exceptions.py
/usr/share/pyshared/mapnik/ogcserver/modserver.py
/usr/share/pyshared/mapnik/ogcserver/wms111.py
/usr/share/pyshared/mapnik/ogcserver/wms130.py
/usr/share/pyshared/mapnik/ogcserver/wsgi.py
/usr/share/pyshared/mapnik/paths.py
/usr/share/python-support/python-mapnik.public