Zoznam súborov balíka otf-freefont v squeeze architektúry all

/usr/share/doc/otf-freefont/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/otf-freefont/README.gz
/usr/share/doc/otf-freefont/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/otf-freefont/changelog.gz
/usr/share/doc/otf-freefont/copyright
/usr/share/fonts/opentype/freefont/FreeMono.otf
/usr/share/fonts/opentype/freefont/FreeMonoBold.otf
/usr/share/fonts/opentype/freefont/FreeMonoBoldOblique.otf
/usr/share/fonts/opentype/freefont/FreeMonoOblique.otf
/usr/share/fonts/opentype/freefont/FreeSans.otf
/usr/share/fonts/opentype/freefont/FreeSansBold.otf
/usr/share/fonts/opentype/freefont/FreeSansBoldOblique.otf
/usr/share/fonts/opentype/freefont/FreeSansOblique.otf
/usr/share/fonts/opentype/freefont/FreeSerif.otf
/usr/share/fonts/opentype/freefont/FreeSerifBold.otf
/usr/share/fonts/opentype/freefont/FreeSerifBoldItalic.otf
/usr/share/fonts/opentype/freefont/FreeSerifItalic.otf