Zoznam súborov balíka postgresql-plpython-9.1 v squeeze-backports architektúry mips

/usr/lib/postgresql/9.1/lib/plpython2.so
/usr/share/doc/postgresql-plpython-9.1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/postgresql-plpython-9.1/changelog.gz
/usr/share/doc/postgresql-plpython-9.1/copyright
/usr/share/postgresql/9.1/extension/plpython2u--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/plpython2u--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/plpython2u.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/plpythonu--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/plpythonu--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/plpythonu.control