Zoznam súborov balíka libxml2-utils v sid architektúry amd64

/usr/bin/xmlcatalog
/usr/bin/xmllint
/usr/share/doc/libxml2-utils/NEWS.gz
/usr/share/doc/libxml2-utils/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/libxml2-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxml2-utils/changelog.gz
/usr/share/doc/libxml2-utils/copyright
/usr/share/man/man1/xmlcatalog.1.gz
/usr/share/man/man1/xmllint.1.gz