Zoznam súborov balíka python-egenix-mxstack-doc v sid architektúry all

/usr/share/doc-base/python-egenix-mxstack-doc
/usr/share/doc/python-egenix-mxstack-doc/README.Debian
/usr/share/doc/python-egenix-mxstack-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-egenix-mxstack-doc/copyright
/usr/share/doc/python-egenix-mxstack-doc/mxStack.pdf.gz