Zoznam súborov balíka fonts-ipafont-gothic v sid architektúry all

/usr/share/doc/fonts-ipafont-gothic/Readme_IPAfont00303.txt
/usr/share/doc/fonts-ipafont-gothic/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fonts-ipafont-gothic/copyright
/usr/share/fonts/opentype/ipafont-gothic/ipag.ttf
/usr/share/fonts/opentype/ipafont-gothic/ipagp.ttf