Zoznam súborov balíka python-tk-dbg v jessie architektúry amd64

/usr/lib/debug/usr/lib/python2.7/lib-dynload/_tkinter.so
/usr/lib/python2.7/lib-dynload/_tkinter_d.so
/usr/share/doc/python-tk-dbg
/usr/share/lintian/overrides/python-tk-dbg