Zoznam súborov balíka libxcb-xtest0-dev v bullseye architektúry s390x

/usr/include/xcb/xtest.h
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libxcb-xtest.a
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libxcb-xtest.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/pkgconfig/xcb-xtest.pc
/usr/share/doc/libxcb-xtest0-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxcb-xtest0-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libxcb-xtest0-dev/copyright