Zoznam súborov balíka libssh-gcrypt-dev v bullseye architektúry i386

/usr/include/libssh/callbacks.h
/usr/include/libssh/legacy.h
/usr/include/libssh/libssh.h
/usr/include/libssh/libsshpp.hpp
/usr/include/libssh/server.h
/usr/include/libssh/sftp.h
/usr/include/libssh/ssh2.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/cmake/libssh/libssh-config-version.cmake
/usr/lib/i386-linux-gnu/cmake/libssh/libssh-config.cmake
/usr/lib/i386-linux-gnu/libssh.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libssh.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/libssh.pc
/usr/share/doc/libssh-gcrypt-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libssh-gcrypt-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libssh-gcrypt-dev/copyright